Målsättning

Ett arbetsliv inom LSS

Målsättning

"Jag vill höja livskvaliteten för människorna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, andra neuropsykiatriska diagnoser och dem med psykiatrisk tilläggsproblematik genom handledning och utbildning av personal och anhöriga som arbetar med dessa grupper. Jag vill också medverka till ökad delaktighet för dessa människor"

Nyckeln till denna livskvalitetshöjning är:

• Att brukare får en ökad tillit till dem som arbetar med henne

• Att alla insatser syftar till att ge en ökad förståelse för de villkor målgrupperna lever under.

• Förbättringar i miljön efter analys av brukarens individuella behov och svårigheter genom handledning av personal och anhöriga

• Individualiserade insatser och gensvar till brukaren - ökad delaktighet - insatsen skall reflekteras i genomförandeplanering när sådan finns

• Användande av metoder för nedtrappning - lågaffektivt bemötande

• Analys av tvång och begränsningar och hantera negativa effekter av dessa

• Utbildning av personal (lågaffektivt bemötande, funktionsnedsättningskunskap, delaktighet mm)

• Alla metoder vid insatser som tillämpad beteendeanalys, Positivt beteendestöd och lågaffektivt bemötande är evidensbaserade

Det är alla vi i brukarens närmiljö som måste stå för detta.